1
คำขวัญอำเภอเจริญศิลป์.....หนองทุ่งมนแสนงาม กุดนาขามเลื่องชื่อ ร่วมนับถือหลวงพ่อองค์ดำ ไหมงามล้ำ น้ำนมดี ถิ่นนี้คือ เจริญศิล เจริญสินธุ เจริญศิลป์
ค้นหาที่ Google
                 ข้อมูลองค์กร
 
    ประวัติอำเภอเจริญศิลป์
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
    ติดต่อเรา
    ข้อมูลภัยธรรมชาติ
            > ปี2551
            > ปี2552
  แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
            > แผนประจำปี
            > แผนประจำเดือน
            > ผลประจำเดือน
            > Action Plan
 
แผนพัฒนาการเกษตร
           > ต.โคกศิลา
           > ต.เจริญศิลป์
           > ต.ทุ่งแก
           > ต.บ้านเหล่า
           > ต.หนองแปน

 
Charoensin

 

  ข้อมูลทางการเกษตร
 
 

 

Charoensin

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
   
เริ่มนับ 14 สิงหาคม 2556
Charoensin

 

 


 
Charoensin

 
  Update  14 สิงหาคม  2556  
Charoensin
นางสาวจิตติมา บรรหาราช
นางขนิษฐา สระแจ่ม
ผู้จัดทำ web

นายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก
ที่ปรึกษา 
สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ ยินดีต้อนรับ ........ Welcome to Charoensin District of Agricultural Extension Office
                                                                                              Charoensin

 

                  ข่าวส่งเสริม ฯ
   
 
   24 มีนาคม 2553 นายกุศล  ศรีพรหม
        เกษตรอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมด้วย
       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตร
       อำเภอเจริญศิลป์ ติดตามงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
       บ้านกุดนาขามใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญศิลป์
         รายละเอียด
 
   23 มีนาคม 2553 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
        อำเภอเจริญศิลป์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
        ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1  ณ อำเภอสว่างแดนดิน 
       
รายละเอียด
 
   17 มีนาคม 2553 นายไพฑูลย์  ศรีช่วย
        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
        พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจาก
        สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ติดตาม
        นิเทศงานที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์
          รายละเอียด
 
    5 มีนาคม 2553 นายจิรเดช  พรหมบุญตา
         นวส. ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนา
          และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรายย่อย ณ ศาลา
         เอนกประสงค์บ้านโคกศิลา หมู่ 1 ตำบลโคกศิลา
          รายละเอียด


    22 กุมภาพันธ์ 2553 นายจิรเดช  พรหมบุญตา นวส.ปฏิบัติการ
         ประชุมชี้แจงโครงการศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ม.2 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์          
         จ.สกลนคร
  รายละเอียด

   17 กุมภาพันธ์  2553  อำเภอเจริญศิลป์ จัดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
        ณ.ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  รายละเอียด

 
 12  กุมภาพันธ์ 2553 นายจิรเดช  พรหมบุญตา นวส.ปฏิบัติการ           
        รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2552/53 รอบที่ 2 ที่ ต.โคกศิลา
รายละเอียด


                                                                                              ข่าวทั้งหมด
 

                                                                                            Charoensin


 

ประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2556/57 รอบที่ 1 (ข้าวนาปี)
โดยเกษตรที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนฯ
ให้มารับการขึ้นทะเบียนฯได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ได้ทุกตำบล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 พฤศจิกายยน 2556

 

                 สาระหน้ารู้ทางการเกษตร
 
     GAP     เศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคการเกษตร
     การปลูกข้าว     ปุ๋ยพืชสด
    โรคของข้าวและวิธีการป้องกัน     วิชาการเกษตรเฉพาะด้าน (พืช)
    การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน    วิชาการเกษตรเฉพาะด้าน (สัตว์)

 
                                                                                                Charoensin

 

 
 


    


 
                                                                                                                        Charoensin

 

           การลดต้นทุนการผลิตข้าว
 
                                                                                            Charoensin

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  47290
โทร:  042-709185  email : Jarernsin@doae.go.th


 
 
 

นางกัลยา จรเอียด
เกษตรอำเภอเจริญศิลป์

Charoensin

 

                   ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอ
   
 Charoensin

 

        หน่วยงานกรมส่งเสริมฯ
 
 
Charoensin

 

   พยากรณ์อากาศ
   
Charoensin

   อัตราการแลกเปลี่ยน
   
Charoensin

ข่าวสดประจำวัน
Charoensin

                 ดู TV บนเว็บไซต์
   
Charoensin